Miljödiplomerade

Tomas Grävare AB Fastighet är miljödiplomerad

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.
Detta innebär att organisationen har:

-En miljöpolicy, mål och handlingsplaner.
-En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts.
-Genomfört konkreta miljöförbättringar.
-Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.
-Förankrat och redovisat miljöarbetet.
-Godkänts av en revisor av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

För företaget i övrigt innebär miljötänkandet bl.a följande:

• Miljövarudeklaration upprättas för samtliga enheter.
• Alla maskiner och fordon körs på bränsle miljöklass 1.

Alla våra maskiner och fordon är miljöklassade och det pågår ständigt en uppgradering av maskiner och fordon, samt utbildning av personalen mot ett optimalt miljötänkande.

Vår miljöpolicy:

Alla arbeten skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete skall vi aktivt verka för:

Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel, avfall, kemikalier och andra resurser skall vara så optimal och miljömässig som möjligt.

Restprodukter som verksamheten ger upphov till, skall i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas.

Samtliga medarbetare skall vara väl informerade om företagets miljöpolicy och skall genomgå grundläggande miljöutbildning. Vi anser att det är viktigt med både allmän miljökunskap och praktisk koppling till vår verksamhet.

En ständig uppgradering av miljökunnandet och ett tydliggörande av problemområden skall medvetandegöra vikten av ständiga förbättringar.

Vi arbetar ständigt med att revidera miljöpolicyn, strävar efter att minska vår miljöpåverkan och miljödiplomeringen syftar till att tillsammans med företagets personal ständigt skapa miljöförbättringar.